لطفا فرم زیر را بصورت کامل و صحیح تکمیل نمایید

به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد!

تکمیل قسمت های * دار الزامیست.

مرحله 1 از 5

1-شرکت فاراد در حفظ و نگهداری این اطلاعات کوشا خواهد بود واز نشر اطلاعات پروژه ها به سایر همکاران معذور است.
2-تکمیل این فرم به معنی رجیستر قطعی پروژه نمی باشد. و می بایست نماینده از واحد فروش تاییدیه بگیرد.
3-در صورت عدم ارسال اطلاعات برای 3 ماه متوالی برای واحد فروش ، پروژه از لیست نماینده خارج خواهد گردید و در صورت عدم خرید تا 6 ماه آینده، پروژه از لیست رجیستر حذف می گردد .
4-شرکت فاراد برای اعلام قیمت های بالاتر از لیست قیمت کشوری هیچگونه تعهد حمایتی ندارد.