فرم استخدام شرکت فاراد رایانه پردازاطلاعات اولیه

تاریخ تولد*
وضعیت سکونت*
وضعیت خانوادگی*
وضعیت نظام وظیفه*سوابق تحصیلی و شغلی
وضعیت تحصیلی*
مقطع تحصیلی
معدل کل
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ پایان تحصیل
نام موسسه/دانشگاه
 
تجربیات شغلی*
نام سازمان/ شرکت
سمت / شغل
مدت سابقه
تاریح شروع
تاریخ پایان
آخرین حقوق و مزایا
علت ترک کار
 
دوره های آموزشی*
نام دوره آموزشی
نام موسسه
مدت دوره
تاریح شروع
تاریخ پایان
توضیحات
 
آشنایی با زبان های خارجی*
نام زبان
مهارت خواندن
مهارت نوشتن
مهارت مکالمه
 
جهت تکمیل مهارت از چهار مورد "ضعیف، متوسط، خوب و عالی " استفاده نمائید
در صورت داشتن هرگونه ناتوانی جسمی آنرا ذکر نمائید
ایا موافقید از کارفرمایان قبلی از شما تحقیق شود
آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟


Max. file size: 10 MB.
رزومه و یا سایر اطلاعات
Max. file size: 1 MB.